Právě se zobrazuje obsah pro Česká Republika

Změnit zemi

Naše nabídka služeb 

Klienti jsou často vystaveni zvyšujícím se požadavkům na trvalou udržitelnost, které náš tým pomáhá splnit co nejefektivnějším způsobem z hlediska nákladů. Zároveň pomáháme klientům využít výhod vyplývajících z vysoké udržitelnosti výkonnosti.

Dlouhodobé výhody

Udržitelné budovy přinášejí nejenom nižší náklady na provoz, ale přispívají k lepšímu zdraví a pohodě lidí, podporují stabilitu v zaměstnanosti, spokojenost nájemcům a pomáhají posilovat jméno společnosti. Současně s tím máte jistotu, že daná budova je v souladu s právními předpisy a finančními požadavky.

Účinné hospodaření s energií a emisemi uhlíku

Udržitelná energetická řešení jsou základem pro snižování nákladů na energii po dobu životnosti budovy. Současně se tím snižuje množství uhlíkových zplodin, které budova vyprodukuje do ovzduší v průběhu svého životního cyklu.

S naší pomocí můžete dosáhnout stanovených cílů ve snižování emisí uhlíku, přispět ke zvýšení efektivity, plnit zákonné požadavky na provoz a dokonce i vytvořit příjem z obnovitelné energie. Poskytujeme poradenství v oblasti hospodaření s energií a udržitelného dodavatelského systému, jakož i v oblasti zachování hodnoty a nákladů po dobu životního cyklu provozu objektu.

Komplexní ekologická certifikace

Naši poradci hodnotí ekologickou náročnost provozu budov na základě mezinárodně uznávaných kritérií včetně BREEAM® , CEEQUAL, LEED® , DREAM, kodexu pro udržitelné budovy a SKA. Vydáváme i certifikáty o energetické náročnosti budovy a energetické certifikáty jako štítky.

Kromě hodnocení ekologické certifikace budov zároveň podporujeme dosahování řady normativně stanovených parametrů, včetně:

  • Cestovních plánů
  • Vydávání manuálů pro uživatele budov
  • Plány na hospodaření s odpady na pracovišti
  • Plány kvality ovzduší ve vnitřních prostorách budov
    Konzultačních plánů
  • Posouzení účinnosti využívání materiálu
  • Zapojení subdodavatelů

Plánování řešení od samého začátku

Dbáme na to, aby tyto služby byly plně využity již ve fázi plánování od samého počátku, s podporou a poradenstvím ve všech potřebných oblastech týkající se různých témat udržitelnosti od spotřeby vody až po zajišťování dodávek materiálu. Za tím účelem vydáváme písemné vyjádření o udržitelnosti, které je potřebné pro zajištění stavebního povolení.

Přizpůsobujeme se klimatickým změnám

Panuje všeobecná shoda o postupných klimatických změnách. To znamená, že budovy, které se nyní staví, budou v budoucnu provozovány v jiném klimatickém prostředí, což je nutné mít na zřeteli. Jsme schopni vyhodnotit vliv klimatických změn ve vztahu k vašemu současnému i budoucímu majetku a identifikovat opatření pro usnadnění řízení těchto rizik.

Dodržování norem v oblasti životního prostředí

Naši poradci jsou schopni posoudit stavební procesy a postupy z hlediska dodržení shody s platnými a připravovanými předpisy. Pomáháme identifikovat opatření, která snižují vliv na životní prostředí a posilují odpovědnost společnosti. Prostřednictvím našich certifikovaných poradců se můžete seznámit s nedávno zavedeným schématem možností pro dosahování úspor energie (ESOS )

Účinné využívaní materiálů

Při hodnocení projektů budov analyzujeme, zda navrhované materiály pomáhají minimalizovat odpad, nemají škodlivý vliv na životní prostředí a byly zodpovědně vybrány. Toto hodnocení zahrnuje i metody posouzení týkající se obsahu recyklovaných částí a obsaženého uhlíku.