Právě se zobrazuje obsah pro Spojené Státy Americké

Změnit zemi

Naše nabídka služeb 

Klienti jsou často vystaveni zvyšujícím se požadavkům na trvalou udržitelnost, které náš tým pomáhá splnit co nejefektivnějším způsobem z hlediska nákladů. Zároveň pomáháme klientům využít výhod vyplývajících z vysoké udržitelnosti výkonnosti.

Dlouhodobé výhody

Udržitelné budovy přinášejí nejenom nižší náklady na provoz, ale přispívají k lepšímu zdraví a pohodě lidí, podporují stabilitu v zaměstnanosti, spokojenost nájemcům a pomáhají posilovat jméno společnosti. Současně s tím máte jistotu, že daná budova je v souladu s právními předpisy a finančními požadavky.

Účinné hospodaření s energií a emisemi uhlíku

Udržitelná energetická řešení jsou základem pro snižování nákladů na energii po dobu životnosti budovy. Současně se tím snižuje množství uhlíkových zplodin, které budova vyprodukuje do ovzduší v průběhu svého životního cyklu.

S naší pomocí můžete dosáhnout stanovených cílů ve snižování emisí uhlíku, přispět ke zvýšení efektivity, plnit zákonné požadavky na provoz a dokonce i vytvořit příjem z obnovitelné energie. Poskytujeme poradenství v oblasti hospodaření s energií a udržitelného dodavatelského systému, jakož i v oblasti zachování hodnoty a nákladů po dobu životního cyklu provozu objektu.

Komplexní ekologická certifikace

Naši poradci hodnotí ekologickou náročnost provozu budov na základě mezinárodně uznávaných kritérií včetně BREEAM® , CEEQUAL, LEED® , DREAM, kodexu pro udržitelné budovy a SKA. Vydáváme i certifikáty o energetické náročnosti budovy a energetické certifikáty jako štítky.

Kromě hodnocení ekologické certifikace budov zároveň podporujeme dosahování řady normativně stanovených parametrů, včetně:

  • Cestovních plánů
  • Vydávání manuálů pro uživatele budov
  • Plány na hospodaření s odpady na pracovišti
  • Plány kvality ovzduší ve vnitřních prostorách budov
    Konzultačních plánů
  • Posouzení účinnosti využívání materiálu
  • Zapojení subdodavatelů

Plánování řešení od samého začátku

Dbáme na to, aby tyto služby byly plně využity již ve fázi plánování od samého počátku, s podporou a poradenstvím ve všech potřebných oblastech týkající se různých témat udržitelnosti od spotřeby vody až po zajišťování dodávek materiálu. Za tím účelem vydáváme písemné vyjádření o udržitelnosti, které je potřebné pro zajištění stavebního povolení.

Přizpůsobujeme se klimatickým změnám

Panuje všeobecná shoda o postupných klimatických změnách. To znamená, že budovy, které se nyní staví, budou v budoucnu provozovány v jiném klimatickém prostředí, což je nutné mít na zřeteli. Jsme schopni vyhodnotit vliv klimatických změn ve vztahu k vašemu současnému i budoucímu majetku a identifikovat opatření pro usnadnění řízení těchto rizik.

Dodržování norem v oblasti životního prostředí

Naši poradci jsou schopni posoudit stavební procesy a postupy z hlediska dodržení shody s platnými a připravovanými předpisy. Pomáháme identifikovat opatření, která snižují vliv na životní prostředí a posilují odpovědnost společnosti. Prostřednictvím našich certifikovaných poradců se můžete seznámit s nedávno zavedeným schématem možností pro dosahování úspor energie (ESOS )

Účinné využívaní materiálů

Při hodnocení projektů budov analyzujeme, zda navrhované materiály pomáhají minimalizovat odpad, nemají škodlivý vliv na životní prostředí a byly zodpovědně vybrány. Toto hodnocení zahrnuje i metody posouzení týkající se obsahu recyklovaných částí a obsaženého uhlíku.