Právě se zobrazuje obsah pro Itálie

Změnit zemi

Naše nabídka služeb 

Našim klientům nabízíme služby spojené s kontrolou projektu, založené na srovnávání časového průběhu projektu s plánovaným rozpočtem a jejich včasným dokončením.

Náš kontrolní systém typu „stage-gate“ poskytuje podrobné a přesné informace týkající se nákladů, výsledků a rizik v průběhu každé fáze projektu. V tomto systému jsou integrovány faktory projektu jako jeho velikost, rozpočet, časový průběh, rizika, zdroje a přínosy. To zjednodušuje jak správu, tak monitorování a řízení projektu. Tímto způsobem můžeme sledovat všechny klíčové detaily příslušných fází a zároveň si zachovat pohled na vývoj projektu v jeho celistvosti.

Zvýšená efektivita

Naším cílem je klientům umožnit realizací projektu dosáhnout zvýšení efektivity a zajištění maximální návratnosti investice. Proto pro ně zpracováváme strategické přehledy o průběhu jejich programů a projektů. Jejich  výhody spočívají ve:

  • snížení počátečních nákladů, zvýšení efektivity a konzistentní přístup díky využití inovativních postupů a metodologie,
  • spolehlivějších odhadech týkající se nákladů a časového rozvržení realizace projektu,
  • flexibilním řešení navrženém v souladu se stanovenými požadavky klienta.

Pracujeme s nejmodernějšími metodami a technikami, jejichž prostřednictvím poskytujeme informace zásadní pro průběh projektu. Na jejich základě je pak možné přijímat kvalifikovaná rozhodnutí a efektivně řídit projekt po celou dobu jeho realizace.

Vysoká odbornost znalostí

Rozumíme požadavkům klienta a bereme v úvahu potřeby jeho portfolia. Dobře také chápeme jeho cíle a východiska. Orientujeme se v jeho plánovacích protokolech, požadavcích na časové rozvržení realizace projektu a způsobech dohadování budoucího vývoje. Jsme odborníci na řízení rizik, dokumentování změn jakož i na využití hodnotového inženýrství a reporting.  

Pro své klienty sestavujeme účinné postupy pro správu jejich portfolia a to buď vytvořením nových nebo implementací zavedených postupů hierarchického plánování činností (Work Breakdown Structures – WBS). Používáme řadu specializovaných metod a přizpůsobeného softwaru na zakázku, včetně našeho balíčku pro plánování a odhad nákladů (Planning and Cost Estimating Package – PACE).

Pracujeme také s Gleeds Space, internetovým softwarem, který nám umožňuje zajistit transparentnost a jasný přehled o všech činnostech na projektu . Mezi další používané systémy patří tzv. SCORE (Secure Collaborative Online Risk Evalation), který umožňuje vyhodnocovat rizika v režimu on-line.

Podporujeme naše klienty při vytváření četných manuálů pro řízení klíčových procesů , včetně:

  • hierarchického plánování činností (WBS) za účelem stanovení postupů pro správu portfolia,
  • vymezení východisek a rozsahu projektu pomocí podpůrných dokumentů,
  • vytváření účelně podrobných plánů,
  • výpočtu odhadů v průběhu životního cyklu projektu a to v souladu s časovým rozvrhem jeho realizace,
  • registru rizik, která jsou klíčová pro kvantitativní a kvalitativní vyhodnocování a modelování rizik,
  • registrů pro záznam trendů a změn, který umožňuje hodnotit, monitorovat a implementovat změny
  • zpráv a podrobných přehledů o vývoji projektu, indikátorech dodržení harmonogramu projektu (Schedule Performance Indicators – SPI) a indikátorech vývoje nákladů (Cost Performance Indicators – CPI)