Právě se zobrazuje obsah pro Hongkong

Změnit zemi

Naše zkušenosti 

Všichni se spoléháme na efektivní dopravu a infrastrukturu. Naši klienti v tomto odvětví od nás vyžadují nákladově efektivní výstupy, důsledné řízení rizik a silnou finanční zodpovědnost, aby byl tento cíl skutečně splněný.

Jsme si vědomi toho, že koncoví uživatelé od dopravy a infrastruktury očekávají bezpečnost, spolehlivost, dobrou cenu, pohodlí a příjemné zážitky.

Řešení, ne problémy

Nikdo nemá rád problémy – zejména klienti. I když velké projekty můžou přinést dlouhodobý užitek, často způsobují významné krátkodobé narušení a nepohodlí pro uživatele.

Naší prací se klientům snažíme pomoci splnit  jimi sdělené sliby a dosáhnout co možná nejhladšího průběhu, aby byly projekty dokončeny včas a v rámci rozpočtu.

Jako odborníci v oblasti infrastruktury máme všechny poznatky o nejnovějších materiálech, cenách, trendech na trhu a prostředcích zadávaní veřejných zakázek, které mohou zvýšít hodnotu  aktiv klientů.

Osvědčené poradenství

Klienti k nám přicházejí kvůli našim zkušenostem v řízení různých typů projektů z oblasti infrastruktury. Pracujeme s klienty z veřejného a soukromého sektoru v železniční, námořní, letecké a silniční přepravě po celém světě. Jsme nezávislá poradenská společnost, proto klienti těží z nestranných služeb a vyváženého a objektivního poradenství.

Naše týmy mají bohaté zkušenosti v mnohých oblastech včetně výstavby budov, inženýrských staveb, tratí, signalizace a telekomunikací. Přinášejí tedy skutečný přehled o zadávání veřejných zakázek, smlouvách, řešení sporů, udržitelnosti, spolupráci, rizikách a ochraně zdraví a bezpečnosti.

Our experience in Hong Kong

We all rely on efficient transport and infrastructure. Our clients in this sector look to us for cost-effective delivery, rigorous risk management and strong financial accountability to make that happen.

We recognise that end users want safety, reliability, good value and a comfortable and enjoyable experience from transport and infrastructure facilities. 

Solutions not problems

No one likes problems - especially customers. Although major projects can bring long term benefits, they often cause significant short term disruption and inconvenience to users.

We work to help our clients fulfil the promises they have made, to make everything run as smoothly as possible, ensuring projects complete on time and within budget. 

As infrastructure experts, we have a complete understanding of the latest materials, prices, market trends and procurement vehicles to help drive value across client assets.

Best practice advice

Our clients come to us for our experience in managing many different kinds of infrastructure projects. We work with public and private sector clients in the rail, maritime, aviation and road industries across the world. As an independent consultancy, clients benefit from an impartial service, offering balanced and objective advice.

Our teams offer strength across a range of disciplines including buildings, civil engineering, track, signalling and telecoms. Their experience means we bring real insight to procurement initiatives, contracts, dispute resolution, sustainability, collaboration, risk and health and safety.

Obraťte se na nás
Chris Perry

Chris Perry
Regional Director, Asia Pacific

Globální kontakt
Dean Purvis

Dean Purvis
Global Head of Infrastructure

Našim klientům poskytujeme spolehlivý obchodní a projektový management, který překračuje očekávání zainteresovaných stran a koncových uživatelů. Graham Harle, Chief Executive Officer